Poskytujeme dva druhy
sociálnej služby

Špecializované
zariadenie

V špecializovanom zariadení sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa.
   V špecializovanom zariadení sa a) poskytuje 1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, 2. sociálne poradenstvo, 3. sociálna rehabilitácia, 4. ubytovanie, 5. stravovanie, 6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, 7. osobné vybavenie, b) zabezpečuje 1. rozvoj pracovných zručností, 2. záujmová činnosť, c) utvárajú podmienky na 1. vzdelávanie, 2. úschovu cenných vecí.
   V špecializovanom zariadení sa zabezpečuje aj ošetrovateľská starostlivosť, ak neposkytuje špecializované zariadenie ošetrovateľskú starostlivosť podľa § 22.

Zariadenie opatrovateľskej služby

V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu.
   V zariadení opatrovateľskej služby sa a) poskytuje 1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, 2. sociálne poradenstvo, 3. sociálna rehabilitácia, 4. ubytovanie, 5. stravovanie, 6. upratovanie, pranie, žehlenie a  údržba bielizne a šatstva, b) utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí. 
  V zariadení opatrovateľskej služby sa zabezpečuje aj ošetrovateľská starostlivosť, ak neposkytuje zariadenie opatrovateľskej služby ošetrovateľskú starostlivosť podľa § 22

Okrem vyššie uvedených služieb poskytujeme odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie doplnkové činnosti a zároveň zabezpečujeme prostredníctvom zmluvných lekárov zdravotné služby na pravidelnej báze (všeobecný lekár, geriater, gerontopsychiater a urológ).

Cenník
služieb

 • Vysokú úroveň služieb poskytujeme za prijateľné ceny.
 • Náš cenník pre zariadenie opatrovateľskej služby si môžete stiahnuť tu.
 • Náš cenník pre špecializované zariadenie si môžete stiahnuť tu.

Ďalšie služby:
Cena za ďalšie individuálne služby, ktoré sa hradia popri úhrade za sociálne služby je od 18,08 EUR/ deň.

V cene je zahrnuté:
 • zabezpečenie pravidelnej starostlivosti prostredníctvom zmluvných lekárov (všeobecný lekár, geriater, psychiater, urológ)
 • zabezpečenie a sprostredkovanie dodania liekov, zdravotníckeho materiálu a zdravotníckych pomôcok
 • zorganizovanie a zabezpečenie odborných vyšetrení, sprevádzanie a doprava na odborné vyšetrenia
 • fyzioterapia skupinová a individuálna na lôžku
 • pedikúra, manikúra, kadernícke služby a pod.

Komfortné ubytovanie v srdci Záhorskej Bystrici

 • Ubytovanie v našom zariadení je bezbariérové a prispôsobené zdravotnému stavu seniorov.
 • Izby v našom zariadení sú dvojlôžkové s dostatočnou výmerou 24 m2.
 • Každá izba má samostatné zázemie - WC s umývadlom. Klienti majú k dispozícii televízor a signalizáciu na privolanie personálu.
 • Priestory zariadenia sú klimatizované.
 • Naši klienti môžu plnohodnotne využívať reštauračné, kaviarenské, kadernícke a ostatné služby nachádzajúce sa v centre Námestia rodiny v Záhorskej Bystrici a zároveň nerušene relaxovať v zelenej záhrade.

Stravovanie

 • Naše zariadenie poskytuje racionálnu a diabetickú stravu 5x denne.
 • Jedálniček zostavujeme na základe zdravotného stavu a diagnóz klientov.
 • Starostlivo dbáme aj na pitný režim klientov.

Návštevné
hodiny

 • Neobmedzené návštevné hodiny.