Krízový plán

Domov pre seniorov GERION má vypracovaný Krízový plán pri riadení činností zameraných na predchádzanie vzniku a šíreniu Covid-19, resp. iných prenosných ochorení zo dňa 6.5.2020 v štruktúre nasledovných bodov:

 1. Účel a záväznosť krízového plánu
 2. Krízové riadenie
 3. Interný krízový tím
 4. Činnosti krízového tímu
 5. Systém komunikácie
 6. Informačná povinnosť zamestnancov
 7. Preventívne opatrenia
 8. Riadenie rizík
 9. Krízová komunikácia
 10. Všeobecné usmernenia zamerané na osobnú prevenciu
 11. Všeobecné zásady pre prevenciu vzniku a šírenia respiračných vírusov
 12. Pravidlá prevencie a kontroly infekcií a špeciálne opatrenia v prevádzke
 13. Organizácia návštev v prevádzke
 14. Organizácia odborných procesov v prípade karantény
 15. Organizácia obslužných činnosti
 16. Organizácia starostlivosti o zamestnancov d ďalšie osoby podieľajúce sa na starostlivosti
 17. Prijímanie nových zamestnancov
 18. Prijímanie nových klientov
 19. Validácia krízového plánu a validácia organizačných aj odborných postupov
 20. Záverečné ustanovenia.

Krízový plán obsahuje prílohy

 1. Terminologický slovník
 2. Záznam o preventívnych opatrenia
 3. Dokument postupu k riešeniu udalosti výskytu koronavírusu
 4. Psychologické intervencie
 5. Záznam o prevencii a dezinfekčných opatreniach v opatrovateľskom procese
 6. Záznam o prevencii a dezinfekčných opatreniach v procese upratovania
 7. Zoznam veci zamestnanca v službe
 8. Sledovanie prijímateľa sociálnej služby (Sledovanie príznakov u klienta s podozrením na infekčné ochorenie horných dýchacích ciest (chrípka, COVID-19 ...)
 9. Výber činnosti v krízovom riadení
 10. Plán reprofilizácie lôžok
 11. Postup k dočasnému opusteniu zariadenia
 12. Odporúčania k príjmu prijímateľa sociálnej služby do zariadenia sociálnych služieb
 13. Záznam o mimoriadnej udalosti
 14. Protokol o obmedzení
 15. Požiadavky na OOPP
 16. Kontaktný formulár

S krízovým plánom pracuje ustanovený interný krízový tím, ktorý zasadá pravidelne dva krát do týždňa a podľa potreby. Zo stretnutí interného krízového tímu sa vystavuje záznam/zápisnica. Záznam o preventívnych opatreniach sa dopĺňa aktuálne každý deň, alebo podľa potreby. Prílohu č. 05 a 06 Záznamy o prevencii a dezinfekčných opatreniach kontroluje vedúci IKT.
V prípade vzniku mimoriadnej udalosti sa vypĺňa záznam o mimoriadnej udalosti. Protokol o obmedzení sa vypĺňa len pri individuálnom obmedzení v zmysle Zákona o sociálnych službách č.448/2008 Z.z. v ZNP, ktoré sa netýka všeobecného zákazu návštev a opustenia zariadenia prijímateľom sociálnych služieb, ktoré je vydané pre všetkých PSS na základe odporúčania MPSVR.
Krízový plán a prílohy sú k dispozícii všetkým kontrolným orgánom v zmysle legislatívy SR.

Stiahnuť Krízový plán - štruktúra (PDF)